+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

OKUL YÖNETİMİ

Eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı unvanı ile görev yapan yöneticiler, genellikle iyi öğretmenler oldukları için teşkilat içinde yükselir ve yönetici olarak atanırlar. Bu kadrolar, iyi öğretmenlik nitelikleri yanında iyi yöneticilik niteliklerine de sahip olmayı gerektirir.

Yöneticilerin atandıkları eğitim kurumları ister kamu, ister özel; ister büyük, ister küçük; ister ulusal, ister uluslararası olsun belirli bir coğrafi alan ve sınırları; geçmişi, bu günü ve geleceği; kültürü ve bu kültüre bağlı adet, gelenek görenek, eğilim, usul, uygulama ve seçimleri; güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri olan bir kurum / örgütsel yapı içinde yer alır. Örgütsel yapı ve yönetici sürekli karşılıklı etkileşim içindedir ve yönetici örgütsel yapıyı, örgütsel yapı yöneticiyi etkiler, biçimlendirir. Yöneticinin başarısı bu karşılıklı etkileşimi uyumlu ve sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesine bağlıdır.

Yöneticilik rolü, çok boyutludur ve kişisel, mesleki, örgütsel ve yönetsel yönleri vardır. Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, rollerinin sınırları, kapsamları, rollerin çatışan ve çakışan tarafları ile ilgili farkındalık ve içgörü kazanmaları gerekir.

Böylece doğru seçimler yapabilir, sağlıklı kararlar alabilir, kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanabilir, kurum çalışanlarını örgütsel amaç ve hedefler doğrultusunda yönetip yönlendirebilir, üstleri, astları, okul velileri, öğrenciler ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerini başarılı, üretken ve verimli bir biçimde sürdürebilirler.  

Rollerinin bir veya birkaçında sorun yaşamaları halinde yönetsel açıdan tökezlerler. Tökezleme nedeni, çoğunlukla doğuştan gelen ancak çocukluktan beri alınan eğitim ve diğer etkilerle körelen yaratıcı ve spontan kapasiteyi işlevsel bir biçimde kullanamama; rolleri arasında denge kuramama; bazı rolleri aşırı biçimde öne çıkarma, bazı rolleri gölgede bırakmadır. Bunun sonucunda de hem kişisel hem de örgütsel performans düşer. Yöneticilerin başarıya ulaşabilmeleri için kişisel, mesleki, örgütsel ve yönetsel rollerini, spontan, yaratıcı, ölçülü ve dengeli bir biçimde oynayabilmesi  gerekir.

Tüm bunların yanı sıra yöneticiler, etkili yönetim için gerekli olan planlama, örgütleme, kadrolama, uyumlaştırma, güdüleme, denetleme gibi temel yönetsel becerilerini geliştirmeye de gereksinim duyarlar.

Gelecek kuşakları, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatma sorumluluğu olan eğitim kurumu yöneticilerinin çok yönlü, aşama aşama ilerleyecekleri yönetim geliştirme programlarına katıllımı hak etmektedirler ve bu tür olanaklardan yoksun bırakılmamalıdırlar. 

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.